HEIAN

TEKKI

BASSAI

KANKU

GOJUSHIHO

JION, JIIN Y JITTE

EMPI, HANGETSU Y GANKAKU

SOCHIN, CHINTE Y NIJUSHIHO

UNSU, MEIKYO Y WANKAN